Aktualności

Cennik opłat - zmiana

newsPrzedstawiamy cennik opłat skorygowany Uchwałą Prezydium Zarządu PZHK                                                 Nr 21/2019 z dnia 3 czerwca 2019r. 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/2019

Prezydium Zarządu

Polskiego Związku Hodowców Koni

z dnia 8 marca 2019 r.

(skorygowana Uchwałą Prezydium Zarządu PZHK Nr 21/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.)

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wykonywanie przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) lub upoważnione Związki (OZHK) czynności związanych z realizacją programów hodowlanych, identyfikacją koniowatych oraz realizacją programów ochrony zasobów genetycznych

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt i 3 oraz § 23 ust. 3 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni,

Prezydium Zarządu uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w PZHK i OZHK opłaty za następujące czynności:

1)        dotyczące koni hodowlanych

$1      a)            wpis do księgi stadnej konia, którego matka w momencie opisu źrebięcia, nie była wpisana do księgi stadnej - 400 zł za klacz oraz 600 zł za ogiera, na rzecz OZHK, nie obejmuje standardowej opłaty za wpis do księgi stadnej, obejmuje natomiast dokonanie korekty w paszporcie konia;

$1      b)            rozpatrzenie przez Komisję Księgi Stadnej wniosku w sprawie dopuszczenia do użycia w hodowli nasienia ogiera wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK - opłata obowiązuje również w przypadku kolejnego wniosku o użycie nasienia ogiera, któremu wygasło czasowe uznanie - 200 zł na rzecz PZHK;

$1      c)            uznanie jako hodowlanego konia, którego pochodzenie po obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg uznano na podstawie badań markerów genetycznych DNA – na rzecz OZHK:

- ze „Świadectwem pokrycia klaczy” /”Zaświadczeniem unasienniania klaczy”, po przekroczeniu terminu identyfikacji lub opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia bez matki – 300 zł,

- bez „Świadectwa pokrycia klaczy”/”Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 500 zł;

2)        w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym w celu uznania za konia hodowlanego

$1a)      zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia, pochodzącego po ogierze niewpisanym/z inseminacji nasieniem niedopuszczonym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK w momencie pokrycia/inseminacji klaczy, a wpisanym/dopuszczonym do tych ksiąg w późniejszym terminie (po pokryciu/inseminacji), po potwierdzeniu pochodzenia badaniami markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;,

$1b)      wydanie nowego dokumentu identyfikacyjnego dla konia w przypadku wcześniej wystawionego dokumentu identyfikacyjnego dla konia bez pochodzenia lub zmiany rodowodu po ustaleniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;

3)        w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym koni niehodowlanych

$1a)      zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia niehodowlanego (bez kwalifikacji do księgi), pochodzącego po jednym lub obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg stadnych – opłata na rzecz OZHK:

- na podstawie „Świadectwa pokrycia klaczy”/”Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 200 zł,

- na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł;

$1b)      zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia niehodowlanego, pochodzącego po ogierze niewpisanym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK/niedopuszczonym do użycia w rozrodzie, po potwierdzeniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;

4)        w zakresie innych opłat

$1a)      zgłoszenie ogiera rasy półkrwi do oceny w celu kwalifikacji do 100-dniowego treningu – na rzecz PZHK:

- 400 zł za ogiera będącego własnością mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),

- 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;

$1b)      zgłoszenie na próbę dzielności po 100-dniowym treningu ogiera rasy półkrwi, który nie był kwalifikowany do 100-dniowego treningu – na rzecz PZHK:

- 1000 zł za ogiera będącego własnością MŚP,

- 2000 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;

$1c)      zgłoszenie do oceny w celu wpisu do księgi stadnej ogiera rasy półkrwi wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK oraz ogiera rasy półkrwi po alternatywnej próbie użytkowości (MPMK, sport jeździecki, wyścigi) – 400 zł na rzecz PZHK;

$1d)      zgłoszenie do oceny w celu dopuszczenia do użycia w rozrodzie w rasach półkrwi ogiera rasy pełnej krwi angielskiej (xx) lub czystej krwi arabskiej (oo) – 400 zł na rzecz PZHK;

$1e)      zgłoszenia ogiera rasy śląskiej do oceny w celu kwalifikacji do 60—dniowego treningu – na rzecz PZHK:

- 400 zł za ogiera będącego własnością MŚP,

- 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;

$1f)       zgłoszenia ogiera rasy huculskiej do oceny w celu wpisu do księgi stadnej – na rzecz PZHK:

- 200 zł za ogiera będącego własnością MŚP,

- 400 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;

$1g)      opłata dodatkowa za zgłoszenie do oceny po wymaganym terminie ogiera, o którym mowa w pkt. od a) do f) – w wysokości 100 % opłaty podstawowej na rzecz PZHK;

1h)      ocena komisyjna ogiera rasy polski koń zimnokrwisty, arden polski, konik polski w celu wpisu do ksiąg stadnych – na rzecz PZHK:

- 20 zł za ogiera będącego własnością MŚP,

- 40 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;

$1i)        ocena zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (OCD) – 200 zł + VAT na rzecz PZHK:

$1j)        rozpatrzenie wniosku skierowanego do Komisji Księgi Stadnej każdej z ras w kwestiach nieokreślonych niniejszą uchwałą, związanych z realizacją programów hodowli – 200 zł na rzecz PZHK;

$1k)      wydanie „Świadectwa zootechnicznego” – 50 zł na rzecz PZHK lub OZHK;

$1l)        pomoc w załatwieniu spraw związanych z końmi lub nasieniem pochodzącymi z zagranicy, m. in. sprowadzenie rodowodu ogiera w przypadku klaczy zaźrebionej za granicą, identyfikacja konia z zagranicznym transponderem, bez dokumentu identyfikacyjnego, pomoc w uzyskaniu duplikatu – 200 zł na rzecz PZHK;

$1m)   odwołanie złożone zgodnie z § 8 ust. 1 „Regulaminu określającego prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w programach hodowlanych realizowanych przez PZHK…” – 400 zł na rzecz PZHK;

$1n)      wydanie zaświadczenia o posiadaniu koniowatych dla ARiMR – 50 zł na rzecz OZHK.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszystkie cenniki obowiązujące w Polskim Związku Hodowców Koni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 

 

Uchwała - kliknij tutaj